ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/13obL7A2uULGhkEP4DeNkiSveosfWUuSi
ประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1nqZwUjtLzB0ZfDcHIIRYkNA9VNYB1fOj
ประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1wcu9RGJy1yeoVomAbBGAWep_ZUuOg0vH
ประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/14a2ElgMk7FNlB0QVLBelC3BToud-PGYT
ประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1uC9mj6-e3OkEBWEkD0xwU2hRfqWHjbdQ
ประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1xKAWcLFRtDuKvzVV3UEDBESCSjss7fPv
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/drive/folders/1BwoRA5Y5F0ss_lxzORxRAaMkNPtE_Cxr