ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
SAR ปี 2557

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.06 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 504.69 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.26 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.65 KB
SAR ปี 2558

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
SAR ปี 2559

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.4 MB
SAR ปี 2560
https://drive.google.com/open?id=1RfwLmzFR431UP-te_cdv0TdYtPC6iyeZ
SAR ปี 2561
https://drive.google.com/open?id=16Jz0m-s6nwD0VfHXtpqSanXG_9vdd5ZC