ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1bwxEwQa9bTExS56ugLBL0mmExiqGNZ1S
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1CmmIcg86RLORSZ5Kc3Bi26B8GWi_kxDe
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1hhT-3qajr55R3wIJMNxFHuP5ZA4VCvoh
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1qF9sysnEJ0_qkHMY81tVAVUuACuSbq7z
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1o-SDRnWFI3XEwcvnT_HhEg8xDslmrnED
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/drive/folders/1D2cXTyG2XDvYBBpySRb9rThzboVDubYf