แผนกปฐมวัย
แผนกปฐมวัย

โครงสรา้งแผนกอนุบาล

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.9 KB
ประสบการณ์สำคัญ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.52 KB
คุณลักษณะตามวัย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.68 KB
หลักการ แนวทางการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.79 KB
สาระการเรียนรู้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.16 KB
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.46 KB
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.64 KB
การประเมินพัฒนาการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.69 KB
ตารางกิจกรรมประจำวัน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.79 KB
รายชื่อครูประจำชั้น ปี 56

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.41 KB
มาตรฐานคุณลักษณะฯ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.62 KB