ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ชมรม ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 71.02 KB 267212
โครงการอบรม/สัมมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.43 KB 267273
แผนการจัดการเรียนรู้ชมรม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 71.13 KB 267251
หนังสือยกเลิก ทีโอที Word Document ขนาดไฟล์ 63.13 KB 267291
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็ม 267326
ค่าย STEM 267317
Open House With STEM 267313
ต่ออายุเว็บไซต์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 140.07 KB 267331
ตารางบันทึกการใช้ ห้องปฏิบัติการ (IPAD) ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 267323
บันทึกระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนเซนต์ปอล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.25 KB 267324
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 267339
แผนผังอาคารเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.76 KB 267332
แบบตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 33.13 KB 267406
แบบฟอร์มการขอใช้บริการอัพโหลดเว็บไซต์ (www.spnk.ac.th) Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 267324
แบบขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ tot Word Document ขนาดไฟล์ 60.64 KB 267357
ครูวิจิตรา RAR Archive ขนาดไฟล์ 910.76 KB 267344
ฟอมสรุปกิจกรรมในแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 267329
ขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 52.69 KB 267353
3 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 40.46 KB 267350
2 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 267357
1 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 40.46 KB 267337
กู้ไฟล์ข้อมูลทุกอย่างได้หมด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 267321
เอกสารจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 26.63 KB 267341
วิธีเคลียร์ซับหมึก ปริ้นเตอร์ Epson L120 RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.8 KB 267322
ตัวอย่างสรุปโครงการกิจกรรม ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 267355
แบบการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 267442
วาระการประชุม 267354
สรุปรายงาน 267363
กิจกรรม 267356
โครงการ 267364
แผนงาน 267370
แบบฟอร์มใบสมัครงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.13 KB 267406
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 401.11 KB 267381
แฟ้มสะสมผลงานปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 55.26 KB 267753
ธนาคารออมสิน JPEG Image ขนาดไฟล์ 47.19 KB 267467
โครงการธารน้ำใจสู่ชุมชน JPEG Image ขนาดไฟล์ 145.02 KB 267444
Logoเซนต์ปอล PNG Image ขนาดไฟล์ 44.33 KB 268317
Banner Spn Logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 307.67 KB 267526
แผ่นพับรับสมัครนักเรียน 267598
ขอบคุณผู้ปกครองที่ไม่ขึ้นอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.29 KB 267516
การ์ดเชิญ St.pauk Night 2013 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 267473