คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวกนกอร พลขยัน

นางสาวผ่องใส พิสถาน

นางวงลักษณ์ ลครรำ

นางสาวนิศานาถ พลทะรักษา

นางสาวภัทรานิษฐ์ ทองใบ

นางสาวธันยา เสรีนนท์

นางอารยา ศรอาจ