ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ชมรม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.04 KB 42
หนังสือยกเลิก ทีโอที Word Document ขนาดไฟล์ 63.13 KB 56
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็ม 89
ค่าย STEM 77
Open House With STEM 86
ต่ออายุเว็บไซต์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 140.07 KB 87
ตารางบันทึกการใช้ ห้องปฏิบัติการ (IPAD) ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 91
บันทึกระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนเซนต์ปอล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.25 KB 88
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 92
แผนผังอาคารเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.76 KB 94
แบบตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 33.13 KB 175
แบบฟอร์มการขอใช้บริการอัพโหลดเว็บไซต์ (www.spnk.ac.th) Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 89
แบบขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ tot Word Document ขนาดไฟล์ 60.64 KB 112
ครูวิจิตรา RAR Archive ขนาดไฟล์ 910.76 KB 103
ฟอมสรุปกิจกรรมในแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 103
ขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 52.69 KB 113
3 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 40.46 KB 115
2 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 129
1 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 40.46 KB 103
กู้ไฟล์ข้อมูลทุกอย่างได้หมด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 91
เอกสารจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 26.63 KB 102
วิธีเคลียร์ซับหมึก ปริ้นเตอร์ Epson L120 RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.8 KB 94
ตัวอย่างสรุปโครงการกิจกรรม ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 127
แบบการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 132
วาระการประชุม 122
สรุปรายงาน 127
กิจกรรม 126
โครงการ 128
แผนงาน 134
แบบฟอร์มใบสมัครงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.13 KB 150
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 401.11 KB 140
ขอแสดงความยินดี ดญ. ณภัทร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.99 KB 211
แฟ้มสะสมผลงานปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 55.26 KB 458
ธนาคารออมสิน JPEG Image ขนาดไฟล์ 47.19 KB 240
โครงการธารน้ำใจสู่ชุมชน JPEG Image ขนาดไฟล์ 145.02 KB 224
Logoเซนต์ปอล PNG Image ขนาดไฟล์ 44.33 KB 1058
Banner Spn Logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 307.67 KB 286
แผ่นพับรับสมัครนักเรียน 351
ขอบคุณผู้ปกครองที่ไม่ขึ้นอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.29 KB 271
การ์ดเชิญ St.pauk Night 2013 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 241