ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
4 รูปพนักงานขนาด 2 นิ้ว RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.77 MB 19
3 รูปพนักงานขนาด 2 นิ้ว RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.03 MB 19
2 รูปพนักงานขนาด 2 นิ้ว RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.01 MB 19
1 รูปพนักงานขนาด 2 นิ้ว RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.03 MB 28
โครงการอบรม/สัมมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.43 KB 23
แผนการจัดการเรียนรู้ชมรม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 71.13 KB 32
หนังสือยกเลิก ทีโอที Word Document ขนาดไฟล์ 63.13 KB 79
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็ม 112
ค่าย STEM 107
Open House With STEM 100
ต่ออายุเว็บไซต์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 140.07 KB 113
ตารางบันทึกการใช้ ห้องปฏิบัติการ (IPAD) ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 112
บันทึกระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนเซนต์ปอล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.25 KB 113
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 111
แผนผังอาคารเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.76 KB 108
แบบตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 33.13 KB 193
แบบฟอร์มการขอใช้บริการอัพโหลดเว็บไซต์ (www.spnk.ac.th) Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 111
แบบขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ tot Word Document ขนาดไฟล์ 60.64 KB 137
ครูวิจิตรา RAR Archive ขนาดไฟล์ 910.76 KB 130
ฟอมสรุปกิจกรรมในแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 122
ขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 52.69 KB 137
3 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 40.46 KB 138
2 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 146
1 คำสั่งโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย Word Document ขนาดไฟล์ 40.46 KB 119
กู้ไฟล์ข้อมูลทุกอย่างได้หมด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.03 MB 110
เอกสารจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 26.63 KB 122
วิธีเคลียร์ซับหมึก ปริ้นเตอร์ Epson L120 RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.8 KB 113
ตัวอย่างสรุปโครงการกิจกรรม ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 146
แบบการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 154
วาระการประชุม 141
สรุปรายงาน 147
กิจกรรม 148
โครงการ 147
แผนงาน 157
แบบฟอร์มใบสมัครงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.13 KB 171
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 401.11 KB 157
ขอแสดงความยินดี ดญ. ณภัทร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.99 KB 230
แฟ้มสะสมผลงานปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 55.26 KB 486
ธนาคารออมสิน JPEG Image ขนาดไฟล์ 47.19 KB 262
โครงการธารน้ำใจสู่ชุมชน JPEG Image ขนาดไฟล์ 145.02 KB 240
Logoเซนต์ปอล PNG Image ขนาดไฟล์ 44.33 KB 1082
Banner Spn Logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 307.67 KB 312
แผ่นพับรับสมัครนักเรียน 376
ขอบคุณผู้ปกครองที่ไม่ขึ้นอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.29 KB 299
การ์ดเชิญ St.pauk Night 2013 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 263