ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (IT)
คู่มือ PSCS5
https://drive.google.com/drive/folders/1zKKwUbvZbPQJ2cAMPuOBsZqtS7KxMPbG?usp=sharing