ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คุณวนัดดา อติโรจนกจิเจริญ
https://drive.google.com/open?id=0Bz63SIUyUJDQT0ZSLUkxYTAzMz
นางสาวกัญญาภัค แสงต่าย
https://drive.google.com/open?id=0Bz63SIUyUJDQMm11dFFvMzhNNFk
นางสาวอาพาพร เพียสา
https://drive.google.com/open?id=0Bz63SIUyUJDQVFh6Rk9fU2hMZm8